EBR:s arbete på gång

Publicerat av: Peter Silverhjärta ·

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett
EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:
HMS-Utskottet: Jasmina Insanic, Ellevio
Sekreterare HMS-Utskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Andy Karlsson, Österlens Kraft
Sekreterare Teknikutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: vakant

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

P-O Engman är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar
HMS-ESA    
ESA Arbete Publicerad Engelsk översättning är klar för korrekturläsning.
ESA Grund Slutskede Engelsk översättning är klar för korrekturläsning.
ESA Röjning Slutskede Vissa diskussioner för text för hantering av träd som fallit på ledning pågår.
ESA Instruerad person Slutskede Mindre justeringar och blankett Överenskommelse om tillträde ska färdigställas.
ESA Industri och installation Slutskede Den ska textmässigt i stort sett vara klar. Material slutarbetas, tryckmanus färdigsställs och produceras inte av Energiföretagen Sverige.
ESA Vattenvägar Ej startad Bemannas och startar i  höst.
Krav ESA-utbildningar Slutskede Fastställa krav vid ESA-utbildningar
HMS-Miljö   LCA av stolptyper. Energiforskprojekt  som gruppen bevakar.

Märkning av stationer för farliga  hälsokemikalier. Slutjusteringar pågår. Frågan om det ska tas fram EBR-meddelande, informationshandling eller handbok efter rapporten blivit klar och godkänts.

I samarbete med AG-miljö pågår för att ta fram texten till HMS-U51 rasering av ledning. 
HMS ENIA   Gruppen arbetar vidare med att ta fram förslag på justeringar i systemet. Behovet av bra statistik över avvikelser ökar.

Hur kommunikation med användarföretagen ska ske finns det behov av att se över. Det finns behov av att stödja företagen så att inmatade data håller hög kvalitet.

AFA deltar vid behov vid gruppens möten.
HMS AMS
  Titta på på framtagning av utbildningsspecifikation AMS-lågspänning.

Gruppen gör en översyn av dokumenten för att se vad som behöver uppdateras med avseende på AMS-lågspänning. Definition av sAMS tas fram.
 HMS EMF
Vilande Tidigare framtaget material insamlat och ska gås igenom innan gruppen återsamlas för nytt möte.
Kansliet tar fram förslag på fortsatt arbete med handbok.
HMS-U43 Säkerhet vid entreprenadarbeten
Pågår Arbetet fortlöper. Gruppen är utökad med ny resurs från Vattenfall. 
HMS-U35 BAS-P/BAS-U
Vilande Remiss av ny AFS och lagändring har kommit, avvaktar remissen för att se vilka förändringar som föreslås innan arbetet återupptas.
HMS-U40 Ledningsanvisning
Vilande Ändringar efter remissen är gjorda men efter interna remissen inom HMS-U så har förslag på större förändringar framkommit och arbetet behöver återstartas för att göra större justeringar i dokumentet.
 HMS-U41 Nödlarmshantering Pågår Arbetet fortlöper och man är i slutskedet för arbetet. Remiss behöver ut.
HMS-U49 Maskinförar-utbildning
Pågår Mindre justeringar i kravdokumentet klart, ska beslutas.
HMS-U42 Säkerhet vid vägbelysning
Pågår Arbetet fortlöper. Problematiken med dessa anläggningar är komplex. Sammanställning av dokumentet pågår.
HMS-U51 Revision Rasering av anläggningar
Ej startad / Miljö pågår Man har börjat redigera dokumentet men ny ordförande behöver tillsättas. Bemannad med miljökompetens från AG-miljö och HMS-Miljö.
HMS-U53 Skyddskläder
Ej startad Uppdatering av EBR Skyddskläder - HMS 10:12, Kapitel om personligt skydd mot ljusbåge ska inkluderas i anvisningen.
HMS-U54 ESA Vattenvägar
Ej startad Bemannas och startar i höst.
HMS-U55 Induktion
Ej startad Bemanning pågår!

Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet Status Kommentar
Lokalnätskatalogen KLG1:20
(Gert Kristensson)
Publicerad Publicerades i slutet av mars 2020.
Regionnätskatalogen KLG2:20
(Erik Bengtsson)
Publicerad Publicerades i slutet av mars 2020.
Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog 2020 – 2021
(Peter Niklasson)
Publicerad Publicerades i slutet av mars 2020. Representationen utökad till: Energiföretagen, Elnätsföretag, Skanova, SSNF, Robust Fiber, IP-Only och PTS,
EBR Kalkyl 2020
(Peter Silverhjärta)
Påbörjad Utveckling av ett enkelt verktyg för att kalkylera kostnader med Lokalnätskatalogen.
Lokalnätskatalogen KLG1:21
(Gert Kristensson)
Påbörjad Levereras mars 2021.
Regionnätskatalogen KLG2:20
(Erik Bengtsson)
Påbörjad Levereras mars 2021.
Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog 2020 – 2021
(Peter Niklasson)
Påbörjad Levereras mars 2021.
Sambyggnad och samförläggning Administrativa anvisningar 2017
(Peter Niklasson)
Påbörjad Levereras november 2020.
Sambyggnad och samförläggning Tekniska krav 2018
(Peter Niklasson)
Påbörjad Levereras november 2020.
PB 521:20
(Peter Silverhjärta) 
Påbörjad Byggteknikhandling för att sätta och byta kabelskåp. Levereras juni 2020.
Shuntkabel
(Gunnar Wikdahl och Jonatan Taavo)
Förbereds Den här typen av arbete genomförs ofta under vinterhalvåret och därför så blir det svårt att hinna ha ett vettigt resultat klart i år. Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2022.
Mätarbyten
(Peter Silverhjärta och Erik Grein)
Förbereds Se över Lokalnätskatalogens kostnader för intrång har diskuterats sedan länge och ett projekt ska beredas till EBR Kommittén för beslut. Detta arbete kan komma att utökas till att även omfatta P1-katalogens intrångskostnader i åkermark Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2021.
Intrångskostnader Åkermark/Skog
(Gert Kristensson)
Pågår Översyn av intrångskostnader i åkermark.
Översyn P2-katalogens sjökabelkoder
(Lars-Göran Fagerlind)
Förbereds Struktur P2-katalogens sjökabelkoder Det är en omfattande studie som ligger till grund för dessa koder och täcka samtliga byggsätt vi har. Huvuddelen av arbetet gjort till P3 sen är koderna direkt översatta till P2 vilket gör att det är väldigt många P2 koder.
Mantelprovning Förbereds Att studera mantelprovning är ett tydligt avgränsat område som inte är krångligt att studera. Det flesta elnätsföretag genomför idag mantelprovning på all 12-24 kV kabel med högspänningsmetoden. I katalogen är det den förenklade metoden som används. Arbetet är prioriterat och ska vara klart till 2021 års katalog.
Kabelskarvning
(Gunnar Wikdahl)
Förbereds I samband med studien ska det kontrolleras om grenskarvar används. Om inte så kan det finnas anledning att ta bort dessa koder från Lokalnätskatalogen. Hänsyn måste även tas till följder om dessa koder dessa plockas bort, det kan finnas samband till P1 katalogen.
Rasering av luftledningar Avvaktar Det pågår ett arbete inom HMS-U kring rasering av luftledningar. Ekonomiutskottet avvaktar resultat från EBR:s arbetsmiljösida innan studien slutgiltigt definieras och inleds.
Kablar >240mm2
(Jörgen Blomqvist)
Förbereds Det blir allt vanligare med kablar som är grövre än 240mm2 och detta borde återspeglas i Kostnadskatalogen.
Översyn Bygglov och tillfälliga skador
(Mats Edwardsson
Pågår Kostnaderna för bygglov och tillfälliga skador har indexerats och därför inte helt följt den verkliga kostnadsutvecklingen. Kostnaderna varierar beroende på vart i landet bygglovet söks.
Apparater tas bort i P2 151.XX och 152.XX
(Peter Silverhjärta)
Pågår När sättning och byte av kabelskåp studerades så separerades säkringslisterna ut ur koderna. Dubbletter till dessa koder finns bland P2-katalogens nätstationskoder. Det ska undersökas om /hur dessa koder kan plockas bort.
Införa miljö-, arbetsmiljörelaterade koder i P2-katalogen
(Peter Silverhjärta)
Förbereds Det finns ett antal koder i Kostnadskatalogen men det är möjligt att det idag är har mer procedurer kring arbetet idag även om regelverket i grunden är oförändrat. Det kan vara så att det är ett större glapp mellan beredningen och utförandet vilket påverkar.
PG Avgrävningar
(Johan Granath)
Uppstart Arbetet handlar om att sammanställa information som redan finns framtagen hos elnätsföretagen och till viss del även hos projektet grävallvar. Målet är att ta fram en branschrekommendation som beskriver tillvägagångssätt och avvägningar vid hanteringen av grävskador med efterföljande skadeståndsanspråk.

Teknikutskottet

Christer Gruber är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet Status Kommentar
TU JK Pågår Har haft en stor genomgång av dokumenten som faller under jordkabelrelaterade dokument och tittat på revisionsbehov.
TU LL Pågår Korrekturläsning K1 Luftledningshandboken.
Påbörjat revidering K4 Stolpstationer.
TU UH Pågår Principer för underhåll hanteras med avseende på nomenklatur och begrepp för att harmonisera ledningsnät och stationer som har olika underhållsbegrepp.

Samtidigt så börjar vi diskutera behov av underhållsinstruktioner för hantering av oljegropar, nivåvakter, SIP och släckgaller.
TU46 Pågår TU46 arbetar med KJ41. En viss försening pga corona remisstid flyttas till Q3.
TU52 Pågår TU52 Beredningshandboken.
Slutjusteringar och bilder är under arbete. Layout ska göras före semestern.
TU53 Pågår TU53 Kabeldiagnostik. Strukturellt innehållsupplägg håller på ses över för dokumentet. Mål för remiss Q3.
TU57 Pågår TU57 Regionnät konstruktioner. Rapport färdigskriven men inte godkänd av gruppen.

Kommer att rekommendera framtagning av standardkonstruktioner inom vissa ramar.
TU58 Pågår TU58 Skogsbränder. Arbete med att söka hur kontakt mellan myndighet och nätägare ska gå till. En diskussion om att använda SUSIE pågår. Remiss, mål Q3. Viss försening med att elsamverkan inte kan användas som kontaktyta.
TU56 Uppstart TU56 Drönare. Nytt förslag till regelverk har kommit. Det är lite större förändringar än vad som förväntats. Gruppen sätter sig in i det nya materialet.
TU54 Pågår TU54 Kontroll före idrifttagning. Arbete med att modernisera tänket och göra en kravställning på kompetens för funktionen arbetas fram. Remiss efter sommaren.
Utveckling Pågår 3d konstruktioner. Arbete med att ta fram 3d konstruktioner (primärt 15 st) pågår.
TU55 Ska startas Q3 TU55 Förnyelse EBR.
Pär och Christer diskuterar bemanning
Materielgruppen Pågår Arbetet löper på.
TU59 Start Q3 Framtidens nätstationer. Ska bemannas.
TU60 Start Q3 Låssystem för elnät.

Kompetensutskottet

Är under uppstart och har för tillfället inte någon arbetsordning.

 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se